خريد بليط هواپيما خارجي

مقررات استرداد و تغيير تاريخ پروازهاي داخلي ايران اير طبق اطلاعات موجود در اين سامانه يا اطلاعات موجود بر روي بليت قابل استناد مي باشد لذا به منظور استرداد بايستي به ليست رزروها كه در ذيل نام كاربري در صفحه نخست سامانه خريد اينترنتي مي باشد مراجعه و دكمه استرداد را پس از انتخاب دليل استرداد كليك مي كنيم . لطفا براي اطلاعات بيشتر با شماره تلفن ۴۶۶۲۵۹۴۹ تماس بگيريد .  استرداد وجه بليط فقط به كارت پرداخت كننده مسترد مي گردد.
هرگونه تغيير و يا استرداد در كليه كلاسهاي نرخي,C,Y,V,Q,O,M,N,LJ, از زمان صدور تا قبل از ساعت ۱۲ ظهر روز قبل از پرواز با كسر ۳۰ درصد از بهاي كوپن پروازي مربوطه و از ساعت ۱۲ ظهر روز قبل از پرواز به بعد با كسر ۶۰درصد از بهاي كوپن پروازي مربوطه امكان پذير خواهد بود.
بار مجاز همراه مسافر در كابين اكونومي ۲۰ كيلو گرم ودر كابين بيزينس ۳۰ كيلوگرم
***** بار مسافر نوزاد (INF) در كليه كلاسهاي فوق شامل ۱۰ كيلو بار همراه مي باشد.******
بموجب بند ۷-۳ توافقنامه دوازده جانبه شركتهاي هواپيمائي داخلي (هما IR، آسمان EP، ماهان W5، كيش اير Y9، قشم اير QB، نفت ايران NV، آتا I3، معراج JI، تابان HH، اترك AK و كاسپين CPN ) در خصوص استرداد بليت آن دسته از مسافران كه پرواز خود را از دست داده اند موارد ذيل ضروري است . ۱- بليت الكترونيك و يا كاغذي آن دسته از مسافراني كه پرواز داخلي اولي و يا پرواز دوم خود را به علت تاخير بيش از دو ساعت ويا ابطال پرواز اول و يا پرواز دوم كه قرار بوده است توسط يكي از اين يازده شركت طرف توافق انجام شود از دست داده اند از هر گونه كسر هزينه ابطال بليت معاف خواهند بود مشروط به اينكه تاريخ صدور اين بليت قبل از تاريخ پرواز باطل شده باشد ۲- شركت هواپيمائي مربوطه ( تاخير و يا ابطال كننده پرواز ) موظف است بليت مسير ابطالي و يا تاخير پرواز مسافران خود را ممهور به مهر علت تاخير و يا ابطال پرواز نموده تا از سوي مسافر به منظور عدم كسر هزينه ابطال بليط هواپيما ادامه مسير و يا برگشت خود به شركت هواپيمائي دومي ارائه دهد .

نكات مربوط به پروازهاي داخلي

۱٫ هنگام درج نام و نام خانوادگي بايستي دقت شود كه مطابق نام و نام خانوادگي مندرج درشناسنامه مسافر باشد تا هنگام پذيرش مشكلي بوجود نيايد لذا هرگونه جريمه اي بابت مغايرت اسمي به عهده خود مسافر مي باشد. تغيير نام در اين سيستم بعد از صدور بليط هواپيما امكان پذير نمي باشد.

۲٫ مسافراني كه از تخفيف هاي بهزيستي، جانبازي، خانواده شهدا يا تخفيف ويژه كاركنان استفاده مي كنند، بايستي حضوري به دفاتر ايران اير مراجعه فرمايند.

۳٫ مسافراني كه خواستار خدمات ويژه ي پزشكي هستند، بايد حضوري به دفاتر ايران اير مراجعه كرده و فرم پزشكي را دريافت كنند.

۴٫ مسافراني كه خواستار خدمات ويلچر، غذاي خاص و تخت نوزاد هستند، مي توانند بعد از صدور بليط هواپيما تقاضاي خود را اعلام نماييد.

۵٫ در خصوص حمل بار اضافي تلفن ۴۶۶۲۸۸۵۶، در خصوص موجود زنده (حيوان و… ) تلفن ۴۶۶۲۸۸۵۶ و در خصوص جسد تلفن ۴۶۶۲۸۹۲۲ پاسخگوي مسافران خواهند بود.

۶٫ تمامي پروازهاي ايران اير از ترمينال ۲ فرودگاه بين المللي مهراباد انجام مي گردد و مسافر موظف است يك ساعت و نيم قبل از پرواز در ترمينال فرودگاه حضور داشته باشد.

۷٫ تاخير بيش از دو ساعت در پروازهاي داخلي ايران اير شامل استرداد كامل وجه بليط هواپيما به مسافر مي باشد.

* پيوست: در پروازهايي كه بيش از چهار ساعت تاخير دارد، به مسافر در همان مسير يك فقره بليط هواپيما با ۳۰% تخفيف تعلق مي گيرد كه مسافر مي تواند با مراجعه به دفاتر فروش ايران اير، آن را دريافت كند.

 

نكات تغيير و استرداد بليط هواپيما در پروازهاي داخلي

۱٫ مقررات استرداد و تغيير تاريخ پروازهاي داخلي ايران اير، طبق اطلاعات موجود در سامانه يا اطلاعات موجود بر روي بليط هواپيما قابل استناد مي باشد.

۲٫ استرداد وجه بليط هواپيما، فقط به كارت پرداخت كننده مسترد مي گردد.

 

تغيير و استرداد بليط هواپيما در انواع كلاس هاي هوايي

كلاس نرخيJ : هرگونه تغيير و يا استرداد بليط هواپيما، از زمان صدور تا قبل از ساعت ۱۲ ظهر روز قبل از پرواز، با كسر ۲۰ درصد از بهاي كوپن پروازي مربوطه و از ساعت ۱۲ ظهر روز قبل از پرواز به بعد، با كسر ۴۰درصد از بهاي كوپن پروازي مربوطه امكان پذير خواهد بود. بار مجاز همراه مسافر، ۳۰ كيلوگرم براي مسافر بزرگسال و كودك مي باشد.

كلاس نرخي Cهرگونه تغيير و يا استرداد بليط هواپيما، از زمان صدور تا قبل از ساعت ۱۲ ظهر روز قبل از پرواز، با كسر ۲۰ درصد از بهاي كوپن پروازي مربوطه و از ساعت ۱۲ ظهر روز قبل از پروازبه بعد، با كسر ۴۰ درصد از بهاي كوپن پروازي مربوطه امكان پذير خواهد بود. بار مجاز همراه مسافر، ۳۰ كيلوگرم براي مسافر بزرگسال و كودك مي باشد.

كلاس نرخي Y: هرگونه تغيير و يا استرداد بليط هواپيما، از زمان صدور تا قبل از ساعت ۱۲ ظهر روز قبل از پرواز، با كسر ۲۰ درصد از بهاي كوپن پروازي مربوطه و از ساعت ۱۲ ظهر روز قبل از پروازبه بعد، با كسر ۴۰درصد از بهاي كوپن پروازي مربوطه امكان پذير خواهد بود. بار مجاز همراه مسافر، ۲۵ كيلوگرم براي مسافر بزرگسال و كودك مي باشد.

كلاس نرخي V: هرگونه تغيير و يا استرداد بليط هواپيما، از زمان صدور تا قبل از ساعت ۱۲ ظهر روز قبل از پرواز، با كسر ۲۰ درصد از بهاي كوپن پروازي مربوطه و از ساعت ۱۲ ظهر روز قبل از پرواز به بعد، با كسر ۴۰درصد از بهاي كوپن پروازي مربوطه امكان پذير خواهد بود. بار مجاز همراه مسافر، ۲۰ كيلوگرم براي مسافر بزرگسال و كودك مي باشد.

كلاس نرخي Q: هرگونه تغيير و يا استرداد بليط هواپيما، از زمان صدور تا قبل از ساعت ۱۲ ظهر روز قبل از پرواز، با كسر ۳۰ درصد از بهاي كوپن پروازي مربوطه و از ساعت ۱۲ ظهر روز قبل از پرواز به بعد، با كسر ۶۰ درصد از بهاي كوپن پروازي مربوطه امكان پذير خواهد بود. بار مجاز همراه مسافر، ۲۰ كيلوگرم براي مسافر بزرگسال و كودك مي باشد.

كلاس نرخي M: هرگونه تغيير و يا استرداد بليط هواپيما، از زمان صدور تا قبل از ساعت ۱۲ ظهر روز قبل از پرواز، با كسر ۳۰ درصد از بهاي كوپن پروازي مربوطه و از ساعت ۱۲ ظهر روز قبل از پرواز به بعد، با كسر ۶۰درصد از بهاي كوپن پروازي مربوطه امكان پذير خواهد بود. بار مجاز همراه مسافر، ۲۰ كيلوگرم براي مسافر بزرگسال و كودك مي باشد.

كلاس نرخي N: هرگونه تغيير و يا استرداد بليط هواپيما، در اين كلاس پروازي مجاز نمي باشد و هيچگونه وجهي مسترد نخواهد شد . بار مجاز همراه مسافر،۲۰ كيلوگرم براي مسافر بزرگسال و كودك مي باشد.

* بار مسافر نوزاد (INF)، در كليه كلاسهاي فوق شامل ۱۰ كيلو بار همراه مي باشد.

و اما در پرواز هاي خارجي بايستي نكات ديگري را در خريد بليط هواپيما مد نظر قرار دهيم.

 

نكات مربوط به پروازهاي بين المللي

۱٫ مقتضي است نام و نام خانوادگي مسافر، عيناً مطابق با نام و نام خانوادگي مندرج در گذرنامه در سيستم وارد شود تا هنگام پذيرش مشكلي بوجود نيايد. افرادي كه داراي دو گذرنامه ايراني و خارجي مي باشند و نام و نام خانوادگي آنها در دو گذرنامه متفاوت است، به هنگام رزرو بليط هواپيما ابتدا نام درج شده در گذرنامه ايراني و سپس خارجي مطابق نمونه زير درج گردد.

مثال: اگرنام مسافر در گذرنامه ايراني BABAK و نام خانوادگي KIANI باشد و همچنين نام و نام خانوادگي مسافر در گذرنامه خارجي NIKOLAS KENTH باشد، طريقه درج آن درصفحه اطلاعات مسافر بصورت زير مي باشد:
NAME:BABAKNIKOLAS
LASTNAME:KIANIKENTH

* تغيير نام در اين سيستم بعد از صدور بليط هواپيما امكان پذير نمي باشد.

۲٫ مسئوليت رعايت قوانين و مقررات سفر، از جمله داشتن گذرنامه و ويزاي معتبر بر عهده خود مسافر مي باشد .

نكات مهم

* گذرنامه مسافر از زمان شروع مسافرت، بايد حداقل شش ماه اعتبار داشته باشد.

* براي صدور بليط هاي يك طرفه، يكي از موارد زير الزامي مي باشد

الف) دارا بودن گذرنامه كشور مقصد
ب) دارا بودن كارت اقامت كشور مقصد
ج) دارا بودن ويزاي بالاي شش ماه يا ويزاي شينگن نوع D

* در صورتيكه مسافر، بليط هواپيماي پرواز رفت خود را از ايران اير و برگشت آن را از ايرلاين هاي ديگر، به صورت جداگانه (دو بليط هواپيماي مجزا) تهيه كرده باشد، ارائه هر دو بليط هواپيما به كانتر پذيرش مسافر در فرودگاه الزامي مي باشد.

* مسافراني كه داراي ويزاي محدود مي باشند، براي صدور بليط هواپيما، در پروازهاي رفت و برگشت به محدوده ي اعتبار ويزاي خود دقت لازم را به عمل آورند.

۳٫ مسافراني كه خواستار استفاده از بليط هواپيما، در پروازهاي تخفيف دار ايران اير كه شامل افراد بالاي ۶۰ سال، دانشجويان، اساتيد دانشگاه و… مي باشند، بايد حضوري به دفاتر ايران اير مراجعه نمايند.

* بليط هواپيما مخصوص دانشجويان، فقط در دفاتر شعب خارج از كشور صادر مي گردد.

۴٫ مسافراني كه خواستار خدمات ويژه ي پزشكي هستند، بايد حضوري به دفاتر ايران اير مراجعه كرده و فرم پزشكي را دريافت كنند.

۵٫ مسافراني كه خواستار خدمات ويلچر، غذاي مخصوص و يا تخت نوزاد هستند، بعد از صدور بليط هواپيما، مي بايست تقاضاي خود را اعلام نمايند.

۶٫ در خصوص حمل بار اضافي تلفن ۵۱۰۰۷۴۸۴، در خصوص موجود زنده (حيوان و… ) تلفن ۵۱۰۰۷۳۱۸ و همچنين در خصوص جنازه متوفي تلفن ۵۱۰۰۳۵۵۷ پاسخگوي مسافران خواهند بود.

 

نكات تغيير و استرداد بليط هواپيما در پرواز هاي خارجي

۱٫ مقررات استرداد و تغيير تاريخ بليط خارجي پروازهاي بين المللي ايران اير، طبق اطلاعات موجود در سامانه يا اطلاعات موجود بر روي بليط هواپيما قابل استناد مي باشد.

۲٫ از آنجائيكه بليط هواپيما در پروازهاي رفت و برگشتي، به نسبت از دو بليط هواپيما در پرواز يكطرفه، در همان مسير ارزان تر است، بنابراين در صورت تقاضاي استرداد بليط هواپيما در پروازهاي رفت و برگشتي كه يك مسير آن استفاده شده باشد،هزينه استردادي هميشه با كسر يك مسير يكطرفه با بالاترين نرخ موجود در آن كابين محاسبه مي گردد. قابل ذكر است در صورت No-Show در مسير دوم، هزينه آن نيز لحاظ خواهد شد.

* پيوست: هزينه No-Show به اين معني است كه مسافر رزرو خود را همچنان حفظ كرده ولي در تاريخ و ساعت مقرر، نزد كانتر پذيرش در فرودگاه حاضر نشود. قابل ذكر است مهلت كنسل كردن رزرو، تا ۲۴ ساعت قبل از ساعت پرواز مي باشد، در غير اينصورت شامل هزينه مربوطه مي گردد.

هزينه No-Show در انواع كلاس هاي پروازي

هزينه No-Show در كلاس نرخي L: مبلغ ۲۶۰۰۰۰۰ ريال مي باشد و هزينه تغيير تاريخ اين كلاس نرخي، مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ريال مي باشد. هزينه استرداد بليط هواپيما در اين كلاس نرخي، مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ريال مي باشد. بار مجاز همراه مسافر در اين كلاس نرخي، ۳۰KG مي باشد.

هزينه No-Show در كلاس نرخي N: مبلغ ۱۶۰۰۰۰۰ ريال مي باشد. هزينه تغيير تاريخ اين كلاس نرخي، مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ريال مي باشد. هزينه استرداد بليط هواپيما در اين كلاس نرخي، مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ريال مي باشد. بار مجاز همراه مسافر در اين كلاس نرخي، ۳۰KG مي باشد.

هزينه No-Show در كلاس نرخي M: مبلغ ۱۶۰۰۰۰۰ ريال مي باشد. هزينه تغيير تاريخ اين كلاس نرخي، مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ريال مي باشد. هزينه استرداد بليط هواپيما در اين كلاس نرخي، مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ريال مي باشد. بار مجاز همراه مسافر در اين كلاس نرخي، ۳۰KG مي باشد.

هزينه No-Show در كلاسهاي نرخي Q: مبلغ ۱۶۰۰۰۰۰ ريال مي باشد. هزينه تغيير تاريخ اين كلاس نرخي، رايگان مي باشد. هزينه استرداد بليط هواپيما در اين كلاس نرخي، مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ريال مي باشد. بار مجاز همراه مسافر در اين كلاس نرخي، ۳۰KG مي باشد.

هزينه No-Show در كلاس نرخي V: مبلغ ۱۶۰۰۰۰۰ ريال مي باشد. هزينه تغيير تاريخ اين كلاس نرخي، رايگان مي باشد. هزينه استرداد بليط هواپيما در اين كلاس نرخي، مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ريال مي باشد. بار مجاز همراه مسافر در اين كلاس نرخي، ۳۰KG مي باشد.

هزينه No-Show در كلاس نرخي Y: مبلغ ۱۶۰۰۰۰۰ ريال مي باشد. هزينه تغيير تاريخ اين كلاس نرخي، رايگان مي باشد. هزينه استرداد بليط هواپيما در اين كلاس نرخي، مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ريال مي باشد. بار مجاز همراه مسافر در اين كلاس نرخي، ۴۰KG مي باشد.

هزينه No-Show در كلاس نرخي I: مبلغ ۲۶۰۰۰۰۰ ريال مي باشد. هزينه تغيير تاريخ اين كلاس نرخ، رايگان مي باشد. هزينه استرداد بليط هواپيما در اين كلاس نرخي، مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ريال مي باشد. بار مجاز همراه مسافر در اين كلاس نرخي، ۴۰KG مي باشد.

هزينه No-Show در كلاس نرخي C: مبلغ ۲۶۰۰۰۰۰ ريال مي باشد. هزينه تغيير تاريخ اين كلاس نرخي، رايگان مي باشد. هزينه استرداد بليط هواپيما در اين كلاس نرخي، مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ريال مي باشد. بار مجاز همراه مسافر در اين كلاس نرخي، ۴۰KG مي باشد.

هزينه No-Show در كلاس نرخي J: مبلغ ۲۶۰۰۰۰۰ ريال مي باشد. هزينه تغيير تاريخ اين كلاس نرخي، رايگان مي باشد. هزينه استرداد بليط هواپيما در اين كلاس نرخي، مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ريال مي باشد. بار مجاز همراه مسافر در اين كلاس نرخي، ۵۰KG مي باشد.

* بار مسافر نوزاد (INF)، در كليه كلاسهاي فوق شامل ۱۰ كيلو بار همراه مي باشد.

نظرات (0) ادامهـ مطلبـ
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :

مطالب مشابه :
[RelPostTitle][RelPostTitle]

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به خريد بليط هواپيما خارجي است
Powered By: b88.ir & Design By: b88.ir


آخرين مطالب

در دنيا مسافران بليط چارتر مي خرند يا سيستمي؟
۸ مورد از امكانات قطار‌هاي مسافربري كه نمي‌دانيم
همه آنچه بايد در هنگام سقوط هواپيما بدانيد
سفر بر هر درد بي درمان دواست
مزيت صندلي هاي كنار در خروج اضطراري چيست؟
آيا هواپيماها براي سفر ايمن هستند؟
پرواز مستقيم يا غير مستقيم كدام بهتر است؟
چالش مسافران، چارتر يا سيستمي؟
بهترين قيمت بليط هواپيما را از ما بخواهيد
رد پاي هوش مصنوعي در ساخت قطارهاي امروزي

پیوندهای روزانه

  لينكي ثبت نشده است

لوگوی ما

  خريد بليط هواپيما خارجي

خبرنامه

   عضویت لغو عضویت

پنل کاربری

نام کاربری :
پسورد :

عضویت

نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :

لوگوی دوستان

  لوگوي دوستان لوگوي دوستان
  لوگوي دوستان لوگوي دوستان
  لوگوي دوستان لوگوي دوستان

پيوندهای سایت

آمار

افراد آنلاين : 1
بازديد امروز : 59
بازديد ديروز : 33
بازديد كل : 3010

امکانات وب